Privacybeleid

 

In dit privacy statement leest Marjolein Lanfermeijer Tuinontwerp & Tuincoach u hoe omgaat met de persoonsgegevens die wij in het contact met u verkrijgen.

Om diensten aan u te verlenen en de dienstverlening te waarborgen hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig.

De gegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

– Het verlenen en factureren van onze diensten.

– Het u tussentijds informeren en evalueren van de door Marjolein Lanfermeijer Tuinontwerp & Tuincoach uitgevoerde werkzaamheden.

Wanneer de dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij de gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijnen.

Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Voor de door mij gemaakte foto’s, ontwerpen, en beplantingsplannen zal ik bij aanvang van onze samenwerking apart toestemming  aan u vragen via mail en dit vastleggen.

U heeft het recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij info@marjoleinlanfermeijer.nl 

Ik verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Marjolein Lanfermeijer Tuinontwerp & Tuincoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, in welke vorm dan ook, tegen te gaan.

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.